VAD VI GÖR

 
 
Photo by Markus Spiske on Unsplash

GDPR

Den 25 maj 2018 fick Europa en ny gemensam och harmoniserad lagstiftning rörande dataskydd, dataskyddsförordningen- GDPR.

Dataskyddsförordningen är på många sätt utmanande men vi kan hjälpa er organisation implementera de många gånger svårtolkade regleringarna så att de blir begripliga för er. Om du klickar dig vidare förklarar vi vår arbetsmetod.

 

Immaterialrätt

Immaterialrätt är ett samlingsbegrepp för upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och designskydd.

WETTERBERG har arbetat med upphovsrättsliga ärenden och rättstvister sedan 90-talet och har företrätt allt från och Nordens största mediekoncerner till enskilda upphovsmän. Vi kan hjälpa er i alla skeden och problemställningar rörande upphovsätt.

WETTERBERG kan även hjälpa er organisation att registrera varumärken samt söka patent och design. För det fall ni hamnar i en tvist kan vi företräda er i domstol (se Kommersiella tvister).

 
Photo by Helloquence on Unsplash

Photo by Helloquence on Unsplash

Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett samlingsnamn för de avtal som ingås vid olika affärsförbindelser som försäljning av ett företag, intentionsavtal, samarbetsavtal, IT-avtal och sekretssavatal. 

Affärsjuridiken är ständigt under förändring inte minst på grund av digitaliseringen. Vi är vana att ta höjd för detta och har en helikoptersyn när det gäller dessa utmaningar. 

WETTERBERG har lång erfarenhet av att upprätta, tolka och förhandla affärsjuridiska avtal och vi kan hjälpa ert företag i alla dessa delar. 

 

 
Photo by CloudVisual on Unsplash

Photo by CloudVisual on Unsplash

Kommersiella tvister

Kommerseilla tvister kan uppstå när två affärsparter inte kan enas om hur ett avtal ska tolkas eller om den ena parten inte betalar i enlighet med ett avtal. För det mesta går dessa tvister att lösa utomrättsligt men ibland går det inte. WETTERBERG kan företräda ert företag i denna typ av tvister  oavsett om det är en tvist i domstol eller vid ett skiljeförfarande. 

 
Photo by William Felker on Unsplash

Marknadsrätt

Marknadsföringslagen reglerar hur en näringsidkare får marknadsföra sina varor.

Vi hjäper företag att, bland annat, utforma köperbjudanden, utveckla strategier för hur ert företag ska kommunicera med kunder via TM, e-post och andra liknande kommunikationsvägar samt utforma strategier för marknadsföring på internet så att ert företag följer Marknadsföringslagen.

Vi biträder företag vid marknadsrättsliga tvister mot KO och tvister vid Patent- och Marknadsdomstolen samt Patent -och marknadsöverdomstolen.

 
Photo by BRUNO CERVERA on Unsplash

Yttrandefrihet

I regeringsformen framgår att varje medborgare gentemot det allmänna ska vara tillförsäkrad yttrande- och tryckfrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela uppgifter och framföra åsikter.

Yttrandefriheten regleras i två grundlagar: tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). TF reglerar yttranden i skrifter som framställs i tryckpress, mångfaldigas genom stencilering, fotokopiering, eller liknande förfaranden. YGL reglerar yttranden i radio, television, databaser, filmer och liknande överföringar.

Vi hjälper förlag, tidningsutgivare och produktionsbolag m.fl. att göra förtalsbedömningar för att att de ska känna sig trygga vid publicering av en bok, film eller en artikel. Vi kan även biträda medieföretag och andra organisationer vid förtalsprocesser. 

 

IT-rätt

IT-rätt är ett samlingsnamn för IT-relaterad juridik vilket bland annat inkluderar immaterialrätt och affärsjuridik (se ovan). 

WETTERBERG arbetar med IT-rättsliga projekt där licensiering av programvara förekommer eller där konsulter ska upphandlas för olika projekt.