VAD VI GÖR: Yttrandefrihet

Photo by BRUNO CERVERA  on Unsplash

Photo by BRUNO CERVERA on Unsplash

 
 

Yttrandefrihet

 

WETTERBERG hjälper förlag, tidningsutgivare och produktionsbolag m.fl. att göra förtalsbedömningar för att att de ska känna sig trygga vid publicering av en bok, film eller en artikel.

Vi biträder medieföretag och andra organisationer vid förtalsprocesser. 

 • Sverige har en av världens äldsta genom lag stadfästa yttrandefrihetslagstiftning genom 1766 års tryckfrihetsförordning.
 • Många av de tankar som grundlagens fäder hade vid lagens tillkomst lever kvar än i dag, såsom offentlighetsprincipen.
 • Offentlighetsprincipen ger oss som medborgare rätten att få tillgång till allmänna handlingar som inte är hemligstämplade. Detta är en grundläggande och viktig del av vår demokrati.
 • TF reglerar yttranden genom stencilering, fotokopiering och liknande medan YGL skyddar yttranden i övriga medier såsom radio, internet och tv.
 • De grundläggande skydden i TF är censurförbudet, meddelandeskyddet och efterforskningsförbudet.
 • I TF och YGL regleras förhållandet mellan upphovsrätten och yttrandefriheten. Det är viktigt att den som är publicist inte blandar samman yttrandefriheten med upphovsrättens ensamrättsskydd. TF och YGL vinner inte företräde framför URL.
 • Annonsering för tobak, alkohol, kreditupplysningar, barnpornografi och kommersiella annonser för miljö och hälsa skyddas inte av TF och YGL. Detta innebär att regleringarna avseende ensamansvar, juryrättegång och JK som exklusiv åklagare inte är tillämpliga.
 • Tryckfrihetsbrotten räknas upp i en den s.k. brottskatalogen i TF. Det är endast brott som anges i denna katalog som utgör brott mot TF och YGL.
 • De brott som anges i brottskatalogen anges också i BrB vilket brukar benämnas dubbel kriminalisering.
 • Vid en tryckfrihetsprocess gäller inte de sedvanliga reglerna för gärningsmannaskap utan endast en ansvarig utgivare kan ställas till svars för tryckfrihetsbrottet. JK är exklusiv åklagare och en niomannajury prövar huruvida den tilltalade begått tryckfrihetsbrott eller inte.
 • Pressen har egna etiska regler och har instiftat ett eget prövningsinstitut med en PO och PON. Detta är ett s.k. självreglerande regelverk som är tänkt att göra det enklare och billigare för en individ att få sin sak prövad. Numera kan PO och PON pröva saker som publicerats på internet för det fall medlemstidningen finns representerad i Pressens Samarbetsnämnd