VAD VI GÖR: Marknadsrätt

Photo by  William Felker  on  Unsplash
 
 

Marknadsrätt

 

Marknadsföringslagen reglerar hur en näringsidkare får marknadsföra sina varor. Marknadsföringslagen är uppbyggd med en vitessanktionerad allmän generalklausul rörande god marknadsföringssed samt två mer specifika generalklausuler som förbjuder aggressiv respektive vilseledande marknadsföring.

God marknadsföringssed definieras som god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. En näringsidkare får inte använda sig av aggressiv marknadsföring. När en näringsidkare i sin marknadsföring vilseleder en konsument genom felaktiga påståenden eller andra framställningar är det otillbörlig marknadsföring.

Vi hjäper bland annat företag att:

- Utforma köperbjudanden;

- Hur företaget ska kommunicera med kunder via TM, e-post och andra liknande kommunikationsvägar;

- Utforma strategier för hur marknadsföring på internet ska utformas så att ert företag följer Marknadsföringslagen vilket bl.a. innebär att regleringarna om reklamidentifiering och vem som är avsändare är tillämpbara Det är viktigt, för det fall man är annonsör, att följa denna regel eftersom annonsören annars riskerar att bli utestängd från annonsering på Facebook eller andra sociala medier. Vid marknadsföring på sociala medier gäller särskilt stränga regler när marknadsföringen riktar sig till barn.

- Granska kampanjer och hur en tävling ska utformas så att de följer Marknadsföringslagen.

- Företräda dem vid tvister mot KO eller vid tvister i Patent -och Marknadsdomstolen (se mer under Komersiella tvister).